ALGEMENE VOORWAARDEN BLUENOTION

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bluenotion met haar opdrachtgevers en onderaannemers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Bluenotion heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden en haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen werken door in de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever zich binnen twee weken na kennisgave van de wijziging hiertegen verzet.
1.4 Deze algemene voorwaarden worden door Bluenotion ook overeengekomen ten behoeve van haar onderaannemers.

ARTIKEL 2: PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING

2.1 Alle begrotingen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Bluenotion zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven zijn de offertes, gemaakt door Bluenotion, geldig gedurende een periode van vier weken na dagtekening.
2.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Bluenotion, tenzij de toezeggingen door Bluenotion schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3: OPDRACHT EN OPLEVERING

3.1 Een opdracht aan Bluenotion, wordt pas dan uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Schriftelijke adviezen en aanbevelingen van Bluenotion met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de diensten maken deel uit van de opdracht.
3.3 Bluenotion mag productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van haar werk opschorten, totdat de opdrachtgever het ontwerp of product schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 Bluenotion heeft het recht om werk uit te besteden aan onderaannemers. De werking van art. 7:404 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
3.5 Een overeengekomen opleveringstermijn is slechts een indicatie. De opleveringstermijn gaat pas lopen, nadat de opdrachtgever alle benodigde informatie en documentatie heeft aangeleverd. Na overschrijding van de opleveringstermijn verkeert Bluenotion slechts in verzuim na een ingebrekestelling met een termijn van minimaal 4 weken.
3.6 Het werk geldt als afgenomen, nadat opdrachtgever het werk goedkeurt. Het werk geld eveneens als afgenomen en goedgekeurd, wanneer opdrachtgever niet binnen twee weken na presentatie heeft geklaagd.
3.7 Opdrachtgever accepteert dat software voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar zal zijn en heeft geen recht op schadevergoeding. Bluenotion poogt overlast zo veel mogelijk te beperken.

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 Ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, software, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde producten, oefent Bluenotion haar auteursrecht uit. De auteursrechten blijven altijd bij Bluenotion, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.
4.2 Opdrachtgever vrijwaart Bluenotion voor schade en aanspraken van derden, in het bijzonder met betrekking tot de gegevens zoals teksten en afbeelding die opdrachtgever aan Bluenotion aanlevert.
4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bluenotion veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Alle veranderingen mogen uitsluitend door Bluenotion worden uitgevoerd. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Bluenotion gehanteerde tarieven.
4.4 Bluenotion behoudt de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
4.5 Bij aanlevering van gegevens zoals teksten, afbeeldingen door derden aan Bluenotion ten behoeve van verwerking, kan Bluenotion nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.
4.6 Wanneer opdrachtgever een inbreuk op de auteursrechten van Bluenotion pleegt of laat plegen, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.500 per dag zolang de inbreuk voortduurt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.

ARTIKEL 5: HONORARIUM

5.1 Bluenotion kan bij offerte een prijsopgave doen voor de in de offerte genoemde diensten. Aanvullende werkzaamheden verricht Bluenotion tegen een uurtarief van € 100,-- en gangbare kostenvergoeding. Het uurtarief wordt verhoogd tot 150% bij overwerk buiten kantooruren van 09.00 uur -17.00 uur en tot 200% voor werkzaamheden op zon- en feestdagen.
5.2 De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief 21% BTW, verzendkosten en kosten van derden.
5.3 Verhoging van kostenfactoren na de opdrachtbevestiging worden aan opdrachtgever doorberekend.
5.4 Wanneer het aantal gewerkte uren de begroting met 25% zal overschrijden, heeft Bluenotion het recht om eenzijdig het honorarium te verhogen.

ARTIKEL 6: LICENTIE

6.1 Bluenotion verstrekt bij oplevering van het werk een licentie voor gebruik van de software door alleen de opdrachtgever, voor openbaarmaking, voor zover dit volgt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging of offerte. De vergoeding voor de licentie is in de honorering van de opdracht inbegrepen met betrekking tot de schriftelijk omschreven eerste bestemming en oplage.
6.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de looptijd van de licentie beperkt tot één jaar na oplevering.
6.3 Als opdrachtgever het werk anders wil gebruiken dan overeengekomen, moet opdrachtgever van Bluenotion een nieuwe licentie kopen.
6.4 Als opdrachtgever het product verder wil ontwikkelen of aanpassen, mag dit uitsluitend door Bluenotion worden uitgevoerd, behoudens schriftelijke toestemming van Bluenotion.
6.5 Opdrachtgever dient is tot geheimhouding met betrekking tot de software verplicht. Na aflopen van de licentie dient opdrachtgever de software te verwijderen en mag zij deze niet meer gebruiken. Op overtreding van dit artikellid verbeurt opdrachtgever een contractuele boete van €10.000 per week dat een overtreding plaatsvindt, maar daarnaast heeft Bluenotion het recht op vergoeding van de werkelijke schade.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Bluenotion verstrekte voorstellen, adviezen, opdrachten en leveringen is Bluenotion niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Bluenotion zelf of met haar te vereenzelvigen leidinggevenden functionarissen.
7.2 Bluenotion is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
c. producten, diensten of fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of tekst of gegevens indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren.
f. aanbevelingen of adviezen.
g. gevolgschade zoals gederfde omzet.
7.3 Bluenotion is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar websites, webhosting of emailservers door opdrachtgever of derden, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen, dataverlies of een data-lek. Het gebruik van de websites, producten en diensten van Bluenotion is geheel voor eigen risico.
7.4 De aansprakelijkheid van Bluenotion is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan of door Bluenotion verschuldigde aankooprijs, of bij duurovereenkomsten de verschuldigde prijs per kwartaal.
7.5 Bluenotion is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar hulppersonen. Opdrachtgever zal Bluenotion vrijwaren voor
(schade)vorderingen van derden ontstaan bij de uitvoering van de opdracht.
7.6 Alle schadevorderingen jegens Bluenotion vervallen na verloop van één jaar na een schadeveroorzakend voorval, dan wel één jaar na het ontdekken van schade.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1 Betaling van facturen van producten dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Bluenotion, per factuur voldaan te worden binnen 14 dagen na dagtekening.
8.2 De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
8.3 Bluenotion is altijd gerechtigd een deelbetaling, aanbetaling of zekerheid voor betaling te vorderen. Indien Bluenotion van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de verplichting van Bluenotion op.
8.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichting of verrekening met een eigen vordering op Bluenotion.

ARTIKEL 9: INCASSOKOSTEN EN RENTE

9.1 Vanaf de eerste dag dat opdrachtgever in verzuim is met betaling, is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die hierbij worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag van de iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 200,--.
9.2 Vanaf de eerste dag van zijn verzuim is opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5% per aangevangen kalendermaand gedurende het verzuim.

ARTIKEL 10: GARANTIES

10.1 Garanties vanuit de zijde van Bluenotion kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
10.2 Bluenotion geeft een garantietermijn van 6 maanden na oplevering voor kosteloos herstel.
10.3 Op producten en diensten aangeboden door leveranciers van Bluenotion en derden, geeft Bluenotion geen garantie. Opdrachtgever dient zich voor een beroep op garantie direct te wenden tot die leveranciers en derden.
10.4 De garantie op software is nooit langer dan vijf jaar en na verloop heeft Bluenotion het recht om ondersteuning te staken.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is Bluenotion gerechtigd de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel de uitvoering op te schorten.
11.2 Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever gehouden de reeds verrichte diensten en gewerkte uren te betalen.
11.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bluenotion niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Bluenotion een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.4 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke niet voorzienbare ontwikkeling, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid verlangd kan worden van Bluenotion. Faillissement, surseance van betaling en staking der handelsactiviteiten van de afnemer, zijn eveneens hieronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- of internet) netwerk, ziekte van een behandelend medewerker langer dan een week en vertraging bij toeleveranciers van Bluenotion.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bluenotion van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een met Bluenotion gesloten overeenkomst, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, maar Bluenotion heeft het recht om geschillen aanhangig te maken bij de rechter zou volgens wettelijke competentieregels bevoegd zou zijn.

 

Meer weten?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!