ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

1.1 “Bluenotion”
Bluenotion B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Marktstraat 54B te (6511 AA) Nijmegen.
1.2 “Opdrachtgever”
De (rechts)persoon die aan Bluenotion een opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, die met Bluenotion een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of aan wie Bluenotion een aanbieding doet of dienst levert.
1.3 “Overeenkomst”
De overeenkomst/afspraak tussen Bluenotion en Opdrachtgever, inclusief wijzigingen of aanvullingen, die tot stand komt c.q. is gekomen conform deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende) offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Bluenotion en (vervolg)overeenkomsten inclusief vervolgovereenkomsten of aanvullende opdrachten tussen Bluenotion en Opdrachtgever.
2.2.Bluenotion, maar ook alle (rechts)personen die Bluenotion bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, waaronder mede begrepen de medewerkers en directie van Bluenotion, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitgesloten.
2.4 Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.
2.5 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Bluenotion en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 3 - OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle begrotingen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, hierna: “Offertes”, van Bluenotion zijn vrijblijvend.
3.2 Indien in Offertes een (aanvaardings)termijn genoemd wordt betreft dit slechts de geldigheid van de Offertes en tast dit de vrijblijvendheid niet aan. Indien in Offertes geen termijn wordt genoemd dan geldt een geldigheidstermijn van vier weken na dagtekening.

Artikel 4 - Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige integrale aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever of door schriftelijke opdrachtbevestiging door Bluenotion van een (mondeling) verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e mailbericht of digitaal bevestigingssysteem. 4.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Bluenotion worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Bluenotion voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

Artikel 5 - Looptijd en einde van de Overeenkomst

5.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een bepaald project of voor bepaalde diensten is deze tussentijds niet opzegbaar en niet te annuleren. De Overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de dag dat de overeengekomen diensten zijn geleverd.
5.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze door iedere partij schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bluenotion, zal Bluenotion in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toe te rekenen is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bluenotion kosten met zich meebrengt worden die aan Opdrachtgever in rekening gebracht en door Opdrachtgever vergoed.
5.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bluenotion vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen c.q. ontbinden c.q. annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bluenotion op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 5.5 Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Bluenotion vangt pas aan met de uitvoering van de overeengekomen opdracht nadat de (eerste deel)betaling is ontvangen. Bluenotion is gerechtigd, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan.

6.2 Bluenotion voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht en vermogen. Bluenotion heeft het recht om daarbij derden in te schakelen.
6.3 Opdrachten verstrekt aan bij Bluenotion werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Bluenotion, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 en 7:409 BW dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.
6.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bluenotion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Bluenotion het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bluenotion is gehouden dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect) die Bluenotion daardoor lijdt.

Artikel 7 - Termijnen en overmacht

7.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Bluenotion schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijk termijn van ten minste een kalendermaand aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7.2 In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien Opdrachtgever echter om welke reden dan ook aan Bluenotion vraagt de uitvoering van de overeenkomst voor zeven dagen of langer ten opzichte van het overeengekomen tijdspad aan te houden of uit te stellen, kan Bluenotion daarmee instemmen onder de voorwaarde dat de overeengekomen betaaltermijnen onverkort gehandhaafd blijven en het Bluenotion vrijstaat het tijdspad aan te passen aan haar planning.
7.3 Indien Opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt dat Bluenotion de voor deze afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is Opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Bluenotion of haar leveranciers, voorzien of niet-voorzien, waaronder (langdurige) ziekte, verlies van data, defecten, overbelasting of niet voldoende beschikbaar zijn van internet waardoor Bluenotion niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bluenotion of van derden daaronder begrepen.
7.5 Bluenotion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bluenotion haar verbintenis had moeten nakomen.
7.6 Bluenotion kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
7.7 Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan ieder der partijen deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Bluenotion tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Bluenotion is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 8 - Oplevering en onderzoek

8.1 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd vindt na afronding van iedere fase een oplevering van die fase plaats. Iedere oplevering wordt geacht plaats te vinden op het adres waar Bluenotion haar woonplaats heeft.
8.2 Opdrachtgever zal iedere opgeleverde fase binnen een week na oplevering nauwgezet controleren. Opdrachtgever zal daarbij tenminste onderzoeken of het opgeleverde voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zonder tegenbericht binnen die week wordt de betreffende fase geacht te zijn aanvaard.
8.3 Bluenotion mag productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of onderdelen die tot een volgende fase behoren van haar werk opschorten, totdat de opdrachtgever het ontwerp, product of de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
8.4 Bluenotion zal Opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele werk gereed is. Opdrachtgever zal binnen twee weken na oplevering laten weten of het eindresultaat wordt aanvaard. Het werk geldt eveneens als afgenomen en goedgekeurd indien Opdrachtgever niet binnen twee weken na presentatie/oplevering/ ingebruikname eventuele onvolkomenheden of gebreken heeft gemeld. Een melding van eventuele gebreken vindt terstond na ontdekking plaats en bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek.
8.5 Indien partijen een nadere overeenkomst (SLA) aangaan is Bluenotion verantwoordelijk voor het bijwerken c.q. up-to-date houden en functioneren van het werk.
8.6 Indien webhosting en onderhoud van het werk door Opdrachtgever niet bij Bluenotion ondergebracht worden zal het werk gedurende drie maanden na opleveringsdatum functioneren zoals overeengekomen. Gewenste of noodzakelijke aanpassing of herstel van onvolkomenheden die langer dan drie maanden na de oplevering zijn ontdekt komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 - Prijzen

9.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden.
9.2 Prijzen zijn – voor zover relevant – gebaseerd op de stand van de techniek (zoals browserversies, technische capaciteit van (mobiele) apparaten etc.) op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Eventuele aanpassingen door tussentijdse updates zijn daarin niet begrepen.

Artikel 10 - Betalingen

10.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.
10.2 Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Bluenotion.
10.3 Indien Opdrachtgever te laat betaalt is de wettelijke handelsrente verschuldigd met een minimale rente van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.4 Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit. 10.6 Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert en/of Bluenotion genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, zal Opdrachtgever alle gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte, vergoeden, althans ten minste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en in alle gevallen 15% van het factuurbedrag van iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 300,00.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Bluenotion is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald. Bluenotion mag technische (voorzorg)maatregelen nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
11.2 Bluenotion is rechthebbende op door haar in opdracht ontwikkelde werken. Bij eindoplevering geeft Bluenotion een gebruiksrecht aan Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht is niet opzegbaar en mag door Opdrachtgever zonder beperking worden gebruikt, met dien verstande dat het slechts voor eigen gebruik is en binnen de doelomschrijving van Opdrachtgever past. Onder eigen gebruik wordt niet verstaan het verveelvoudigen met het enkele doel om daarmee winst te maken.
11.3 Bluenotion heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken en het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. Daarbij zal geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.
11.4 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Bluenotion verstrekt blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten verleent Opdrachtgever aan Bluenotion gedurende de looptijd van de Overeenkomst een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 - Webhosting

12.1 Bluenotion is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van haar diensten en werken ten gevolge van overmacht.
12.2 Bluenotion heeft het recht de diensten en website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Opdrachtgever accepteert dat software voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar kan zijn en heeft in voorkomend geval geen aanspraak op enige (schade)vergoeding. Bluenotion spant zich in overlast zo veel mogelijk te beperken en zal – voor zover mogelijk – de opdrachtgever vooraf informeren over eventuele onderhoudswerkzaamheden.
12.3 Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).
12.4 Het is Opdrachtgever verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Bluenotion gehost worden, indien deze informatie in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties, deze Overeenkomst of Bluenotion gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.
12.5 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en zal zich onder meer onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op IE-rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van derden, het inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, het hacken, het uitvoeren van ddos-aanvallen of andersoortige attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms of andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.
12.6 Indien Opdrachtgever in strijd met het voorgaande handelt, is Bluenotion gerechtigd de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 - Opslag van data en materialen

13.1 Bluenotion is tot en met 90 kalenderdagen na eindoplevering verantwoordelijk voor de opslag van data en materialen die door of namens Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld en/of data en materialen die door Bluenotion zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst.
13.2 Binnen 90 kalenderdagen na eindoplevering zal Bluenotion, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, de op dat moment bij Bluenotion nog aanwezige, door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde en/of de door Bluenotion vervaardigde data en materialen aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, voor zover deze geen intellectueel eigendom van Bluenotion zijn.
13.3 Na verloop van 90 kalenderdagen na eindoplevering c.q. na beëindiging van de SLA is Bluenotion niet langer verantwoordelijk voor de opslag van gegevens, materialen, producten en/of bestanden en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data en materialen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 Bluenotion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bluenotion is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.2 De eventuele  aansprakelijkheid van Bluenotion is beperkt tot maximaal tweemaal de opdrachtsom, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of – in geval sprake is van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 25.000,00.
14.3 Bluenotion kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Bluenotion aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld. 14.4 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.5 Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij Bluenotion aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Bluenotion, op straffe van verval van eventuele aanspraken.
14.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Bluenotion en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat Bluenotion daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bluenotion of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 - Vrijwaring

15.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat - ingeval in het kader van de Overeenkomst door of namens Bluenotion personen moeten worden geportretteerd – geen inbreuken op portretrechten worden gemaakt. Bluenotion hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart Bluenotion voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
15.2 Opdrachtgever vrijwaart Bluenotion voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Bluenotion toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Bluenotion in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere partij en die informatie niet openbaren. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst.
16.2 Partijen zullen alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de informatie te verzekeren. Daarbij zullen zij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen, dat de informatie op passende wijze is beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang.
16.3 Partijen zien er op toe dat personeel en ingeschakelde agentschappen, hulppersonen of derden in gelijke mate als zijzelf tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden zijn. Zo nodig wordt dit schriftelijk met hen overeengekomen.

Artikel 17 - Overige

17.1 Afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk, per e-mail of digitaal bevestigingssysteem zijn vastgelegd en door partijen zijn geaccordeerd.
17.2 Bluenotion is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Bluenotion hiertoe overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na toezending tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt zijn deze van kracht vanaf de door Bluenotion genoemde ingangsdatum.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Overeenkomsten tussen Bluenotion en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht ook indien aan (een deel van) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.
18.2 De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Bluenotion en Opdrachtgever.

Versie 2018/01